ICME-2022-Awards

Best Demo Paper Award

Exploring Multisensory Feedback for Virtual Reality Relaxation

Jing-Yuan Huang, Grace Theodore, You-Shin Tsai, Chin Han Jerry Goh, Mu-Hang Lin, Kuan-Wei Tseng, and Yi-Ping Hung

National Taiwan University, KEN ICHI MACHINE CO., LTD.